https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cc00758b-d1ad-4a08-82ae-8f31b1831b15/EADT_logo.svg

1. Introducció

En aquesta situació de pandèmia actual, és una prioritat l'obertura amb la màxima normalitat possible de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona.

L'escola ha de ser un entorn segur amb el risc mínim assumible i ha de reunir les condicions per contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i contactes.

Es treballarà per garantir les mesures de protecció dictades pel Departament d'Educació en el document "Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19" i la traçabilitat dels possibles contagis a l'escola.

Aquest pla d'organització de centre incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert pel que fa l'alumnat, el personal del centre, l'organització de grups d'alumnes, professionals i espais, l'organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides, els protocols d'actuació en cas de detecció de possibles casos de COVID-19 i el pla de ventilació, neteja i desinfecció.

Aquest Pla d'Organització de Centre de l'EAD Tarragona per al curs 2021-2022 (POC) va ser presentat pel director davant el Claustre de professors el dia 2 de setembre de 2021 per al seu coneixement.

Una vegada aprovat el POC definitiu, en nom de la Diputació de Tarragona, serà aprovat definitivament pel Diputat Delegat de Centres d'Ensenyament i el publicarà a l’espai web del centre.

Aquest document estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.

2. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas de confinament parcial o tancament de l'EAD Tarragona

Requisits d'accés a l'EAD Tarragona

  1. Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

    ** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.*

  2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència– les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19:

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: